Zum Inhalt springen

War in Ukraine EN/UK/RU

Law to kill

Von

Artikel teilen

Ukrainians received a right to kill Russian soldiers after the local parliament adopted a law on the “participation of civilians in the defense of the nation”.

The law, adopted earlier this month, allows the civilians to shoot and kill attackers  with any registered weapon.

Oleksiy Kaplunov, an attorney from the Kiev Lawyers' Association,  Sensum, explained in which cases it would  not be regarded as murder under the law: 

“According to the law, everybody, including foreigners, who are legally in the territory of Ukraine, can take up weapons against  armed Russian attackers”.  

It is understood that such individuals are now considered as defenders of the country and cannot be charged with murder by the Ukrainian authorities.

The defenders can use firearms they have received from Ukraine or their own registered weapons and ammunition.         

Molotov cocktails, knives and hand-made explosives are not considered registered weapons under the legal guidelines set forth. Such cases instead would be qualified as murder except in such cases deemed as self-defense.”    

Право на вбивство

На початку березня Верховна Рада України ухвалила закон “Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України” Закон дозволяє громадянському населенню вбивати російських солдат на період дії воєнного стану.

Олексій Каплунов, юрист київського Адвокатського об’єднання “Sensum”, пояснив KATAPULT Ukraine за яких обставин закон матиме дію.

“За законом передбачено, що у період дії воєнного стану громадяни України, а також іноземці та особи без громадянства, які на законних підставах перебувають на території України, можуть брати участь у відсічі та стримуванні збройної агресії російської федерації.

Цим законом було внесено зміни в Кримінальний кодекс України, а саме зазначено, що цивільні особи не несуть відповідальності за застосування вогнепальної зброї проти осіб, які здійснюють збройну агресію проти України, якщо така зброя застосована відповідно до вимог Закону України “Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України”.

Таким чином під дію даного Закону підпадають особи, які отримали вогнепальну зброю від держави або застосували власну зареєстровану зброю, спортивну зброю, мисливську, нарізну, гладкоствольну чи комбіновану зброю та бойові припаси до неї. 

Використання іншої холодної зброї, саморобних вибухівок, “коктейлів молотова” або незареєстрованої зброї, даний Закон не передбачає. У такому разі слід застосовувати загальні положення Кримінального кодексу України .

Останній закон може бути використаний лише у випадках необхідної оборони. Тобто, якщо застосування зброї вчинено з метою захисту власного життя або життя інших осіб, а також власного майна, з метою надання відсічі збройній агресії російської федерації."

Покарання у період воєнного стану

“Під час активної фази війни, досить складно збирати докази та вести досудове розслідування щодо власних громадян за фактом вбивства російського військового, досліджувати мотив та мету протиправного діяння, з якої зброї вбито агрессора і тд.

Однак, у будь якому випадку необхідно притримуватись Женевської Конвенції 1949 року та протоколу 1 до неї. Так, зокрема стаття 41 протоколу 1 визначає гарантії особам супротивної сторони, які вибули із строю. Тобто на нього забороняється нападати чи вбивати.

Вибулою із строю вважається будь-яка особа, якщо вона: 

a) перебуває під владою супротивної сторони;
b) ясно виражає намір здатися в полон;
c) непритомна чи яким-небудь іншим чином виведена із строю внаслідок поранення чи хвороби, за умови, що в будь-якому разі ця особа утримується від ворожих дій і не намагатиметься втекти.

Отже, цивільним особам дозволено застосовувати зброю проти російських солдат тільки з метою відсічі, стримуванні збройної агресії, а не самосуду чи інших протиправних мотивів. Також слід дотримуватись звичаїв війни, які визначаються Женевською Конвенцією 1949 року."

Право на убийство

В начале марта Верховная Рада Украины приняла закон "Об обеспечении участия гражданских лиц в защите Украины".Закон позволяет гражданскому населению убивать русских солдат на период действия военного положения.

Алексей Каплунов, юрист киевского Адвокатского объединения “Sensum”, объяснил KATAPULT Ukraine при каких обстоятельствах закон будет действовать.

“По закону предусмотрено, что в период действия военного положения граждане Украины, а также иностранцы и лица без гражданства, на законных основаниях находящиеся на территории Украины, могут участвовать в отпоре и сдерживании вооруженной агрессии российской федерации.

Этим законом были внесены изменения в Уголовный кодекс Украины, а именно, то что гражданские лица не несут ответственности за применение огнестрельного оружия против лиц, которые ведут вооруженную агрессию против Украины, если такое оружие применено в соответствии с требованиями Закона Украины "Об обеспечении участия гражданских лиц в защите Украины”.

Таким образом, под действие настоящего Закона подпадают лица, получившие огнестрельное оружие от государства или применившие собственное зарегистрированное оружие, спортивное оружие, охотничье, нарезное, гладкоствольное или комбинированное оружие и боевые припасы к нему

Использование другого холодного оружия, самодельных взрывчаток, "коктейлей молотова" или незарегистрированного оружия данный Закон не предусматривает. В таком случае следует применять общие положения Уголовного кодекса Украины.

Последний закон может быть использован в случаях необходимой обороны. То есть, если оружие было использовано с целью защиты собственной жизни или жизни других лиц, а также собственного имущества, с целью оказания отпора вооруженной агрессии российской федерации."

Наказание в период военного положения

"Во время активной фазы войны достаточно сложно собирать доказательства и вести досудебное расследование в отношении собственных граждан по факту убийства русского военного, исследовать мотив и цель противоправного деяния, из какого оружия убито агрессора и тд.

Однако, в любом случае, необходимо придерживаться Женевской Конвенции 1949 года и протокола 1 к ней. Так, в частности, статья 41 протокола 1 определяет гарантии лицам противной стороны, выбывшим из строя. То есть, на него запрещается нападать или убивать.

Выбывшим из строя считается любой человек, если он:

a) находится под властью противной стороны;

b) ясно выражает намерение сдаться в плен;

c) без сознания или каким-либо другим образом выведен из строя, в результате ранения или болезни, при условии, что в любом случае особа воздерживается от вражеских действий и не будет пытаться убежать.

Следовательно, гражданским лицам разрешено применять оружие против русских солдат только в целях отпора, сдерживания вооруженной агрессии, а не самосуда или других противоправных мотивов. А также, следует соблюдать обычаи войны, определяемые Женевской Конвенцией 1949 года."

Neueste Artikel

Die USA machen, woran die EU noch scheitert

Washington entschied sich fortan den Import von russischem Uran zu verbieten.

Ein wahltaktischer Inselstreit als Vorbote größerer Konflikte?

Indien hätte von Sri Lanka gerne die Insel Kachchatheevu zurück. Für Sri Lanka werden sich aber bald schon schwierigere geopolitische Fragen auftun.

Neue Grenzen für noch mehr Öl

Warum Venezuela zwei Drittel seines Nachbarstaates Guyana annektiert und damit wohl nicht durchkommen wird